Polityka prywatności

Ochrona prywatności
   Administratorem danych osobowych jest firma ASC Izabela Komor siedzibą w Gdyni 81-350, przy ul. Plac Kaszubski 11/12 pod numerem  NIP: 586 223 98 07, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@warzywnacukiernia.pl
    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez firmę ASC Izabela Komor w celu:
       – rejestracji w sklepie internetowym na stronie www.warzywnacukiernia.pl
       – przekazania danych adresowych dla wybranej przez Użytkownika firmy kurierskiej, aby umożliwić realizację zamówienia;
       – przekazanie danych osobowych firmie księgowej w celu dopełnienia obowiązku rozliczeń skarbowych;
       – przechowywania danych osobowych na serwerach zewnętrznej firmie hostingowej
       – realizacji zamówień określonych w Regulaminie zakupów www.warzywnacukiernia.pl
      –  wypełnienia obowiązku prawnego firmy ASC Izabela Komor (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
       – marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
        – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji  świadczenia usług określonych w Regulaminie zakupów www.warzywnacukiernia.pl. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach Sklepu www.warzywnacukiernia.pl niezbędne jest założenie Konta poprzez podanie adresu e-mail. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług Sklepu www.warzywnacukiernia.pl może wymagać podania następujących danych:
      –  imię i nazwisko;
        – data urodzenia;
      –  numer telefonu komórkowego;
      –  adres kontaktowy;
     – numer rachunku bankowego;
       – numer NIP;
        – tytuł (Pan, Pani);
        – nazwa firmy.
    Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
    Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
    Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez firmę ASC Izabela Komor podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach sklepu www.warzywnacukiernia.pl, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:
    usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
    usługi marketingowe,
    usługi windykacyjne,
    usługi księgowości, rachunkowości,
    usługi doradcze, konsultacyjne,
    Usługi kurierskie
    Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Rietz Bake Shop są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Przekazanie danych osobowych następuje:
    na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,
    niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
    Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach sklepu www.warzywnacukiernia.pl.
    Dane osobowe Użytkowników są chronione przez firmę ASC Izabela Komor przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych
    Jeżeli Użytkownik wprowadza w Sklepie www.warzywnacukiernia.pl dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Operatora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Sklepu www.warzywnacukiernia.pl, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
    Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Firma ASC Izabela Komor staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
    Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z firmą ASC Izabela Komor celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
    Użytkownik powierza firmie ASC Izabela Komor, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w Sklepie www.warzywnacukiernia.pl w  celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Sklepie www.warzywnacukiernia.pl i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem zakupów www.warzywnacukiernia.pl.
    Firma ASC Izabela Komor zobowiązuje się:
    dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
    nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
    zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
    do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
    pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
    po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
    udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
    Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
    Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
    Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem zakupów www.warzywnacukiernia.pl
    W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu www.warzywnacukiernia.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.